Hjälp Till Liv - i samtid och framtid

Vi samlar in medel på våra post- och bankkonton, material, mat och kläder. Varje givare kan via postgirotalongen själv indikera hur pengarna ska användas, varefter vi använder medlen utifrån givarens intentioner. Vi för grundlig bokföring som är öppen för alla och den revideras varje år av en auktoriserad revisor.

Relaterade länkar

Tiotusentals barn i Östeuropa lever under existensminimum. Dessa barn och deras familjer behöver vår hjälp under längre perioder. HTL praktiserar i första hand kollektivt fadderskap, vilket innebär att faddrarna får information om ett barn, men hjälpen gör mycket mer än hjälper ett barn. Tillsammans med barnet får även övriga i familjen hjälp. Därför hjälper Din gåva att på ett effektivt sätt höja livsstandarden för hela familjen. Tack vare månadsgåvorna kan vi dela ut mat, kläder, skolmaterial och mycket mer till dessa familjer. En särskild julgåva till jul bringar julglädje till familjerna som även får del av julevangeliet. Sjukvård är även det en viktig del av hjälpen.

Landsbygd

Utan trogna givare till fadderprogrammets olika mottagare blir det ingenting gjort. De pengar som vi samlar in går direkt till vårt hjälparbete bland barn och ungdomar. Vissa hjälpinsatser görs även bland äldre människor som lever i stor fattigdom. Våra administrativa kostnader för t.ex. porto & trycksaker gör vi allt för att hålla så låga som möjligt. Vi anlitar en auktoriserad revisor som varje år går igenom all verksamhet. Hjälp Till Liv har inga anställda, utan alla i organisationen arbetar helt ideellt.

Kontakta oss gärna (se kontaktinformationen) om du vill ställa frågor om sponsring och vårt arbete bland de fattiga barnfamiljerna.

Nätverk Östmissionen, som vi samarbetar med och som funnits sedan 1986, är ett nätverk av understödjare vars intresse är att understödja solida och seriösa projekt för nödlidande människor i Östeuropa. Nätverk Östmissionen ger alltid direkt till projektkonton som drivs av samarbetande organisation och helt utan mellanhänder. Kravet för samarbete är att projekten ska handhas av en ansvarstagande styrelse och att de revideras av kompetenta revisorer.