Relaterade länkar

Fem viktiga punkter i HTLs styrelsearbete

  1. Att lämpliga och i ekonomiska frågor kunniga personer skall ansvara för insamlingsarbetet och övriga ekonomiska frågor
  2. Att ekonomi och förvaltning fortlöpande skall granskas av auktoriserad revisor
  3. Att all redovisning skall ske enligt god redovisningssed
  4. Att marknadsföringen skall vara etiskt och ekonomiskt försvarbar, särskilt att kontrollerbara insamlingsformer skall användas samt att reklam och annan information skall vara vederhäftig
  5. Att inkomna medel skall disponeras för uppgivet ändamål eller efter givarens önskemål samt komma ändamålet tillgodo utan onödiga kostnader